આજ તારી યાદમાં


ખોઉં નામો આજ તારી વાતમાં,
રોવુ પાછો આજ તારી યાદમાં.
નાશ થાતી પ્રેમગાથા આપણી,
જોવું ધામો આજ તારી આંખમાં.
પામવા આવ્યો હતો આજે તને,
જોડુ નાતો આજ તારી નાતમાં.
પ્રેમ મારો જાગતો તારી વચે,
ખોવું પાત્રો આજ તારી જાતમાં.
ના કરાયો પ્રેમ તારી વાતમાં,
રોઉં પાછો આજ તારી યાદમાં.
સંદિપ નાયી
(બલોલ-મહેસાણા)